Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie sorgo cukrowego i kukurydzy na glebie lekkiej

Słowa kluczowe: nawadnianie kroplowe, sorgo cukrowe, kukurydza, plon, gleba lekka

Streszczenie:

Doświadczenie polowe wykonano w latach 2007-2009 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku koło Stargardu Szczecińskiego, na glebie brunatnej kwaśnej, kompleksu żytniego dobrego. Gleba ta w warstwie ornej zawierała 8.2 g kg C-organicznego, wykazywała odczyn słabo kwaśny, posiadała małą zawartość przyswajalnych form P (30,1 mg kg-1) i K (45 mg kg -1). W okresie wegetacji po-ziom wody gruntowej utrzymywał się poniżej 3,0 m. Celem badań było porównanie możliwości plonotwórczych kukurydzy
i dwóch mieszańców sorgo cukrowego uprawianych w warunkach zróżnicowanego uwilgotnienia gleby lekkiej. Na poletka nie nawadniane i nawadnianych kroplowo uprawiano sorgo cukrowe (odmiany Sucrosorgo-506 i Rona-1) oraz ku-kurydzę (odmiana Oldham o liczbie FAO-250) która była gatunkiem porównywa-nym. Terminy i dawki nawodnieniowe określano na podstawie wskazań tensjome-trów glebowych. Nawadnianie rozpoczynano przy spadku potencjału wody w glebie poniżej 0,03 MPa. Do nawadniania użyto linii kroplującej o wydatku 2,4 l h-1 wody i rozstawie emiterów co 30 cm. Sumaryczne dawki wody zależały od rozkładu i wielkości opadów i wynosiły: 2007 r.- 40 mm, 2008 r. - 150 mm, 2009 r.- 110 mm. Obsada roślin dla kukurydzy wynosiła 111 000 szt. ha-1 (60 x 15 cm) natomiast dla sorgo 222 000 szt. ha-1 (30 x 15 cm). Plon suchej masy pędów Sucrosorga-506 był istotnie wyższy niż kukurydzy i sorgo odmiany Rona-1. W wyniku nawadniania zbiory suchej masy Sucrosorga-506 zwiększył się o 7,1 t ha-1 , kukurydzy o 4,8 t ha-1 i sorga odmiany Rona-1 o 2,9 t ha-1 . Nawadnianie w większym stopniu zmniejszało zawartość suchej masy w pędach odmian sorgo niż kukurydzy, a także oddziaływało na strukturę plonu, w pędach kukurydzy zwiększała się masa kolb natomiast w odmianach sorgo masa łodyg i wiech kosztem pozostałych organów. Produktywność 1mm wody z nawodnień wyrażona w plonach suchej masy była najwyższa dla Sucrosorga-506 (98,6 kg mm-1 ha-1) i kukurydzy (80,1 kg mm-1 ha-1) a znacząco niższa dla sorgo odmiany Rona-1 (42,2 kg mm-1 ha-1).

Cytowanie:

Podsiadło C., Koszański Z., Jaroszewska A., Kowalewska R. 2013, vol. 10. Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie sorgo cukrowego i kukurydzy na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (2 (Mar 2013))