Tendencje zmian zawartości wybranych składników mineralnych w wodach stosowanch do fertygacji warzyw uprawianych pod osłonami

Słowa kluczowe: monitorowanie, woda, składniki mineralne, jony balastowe

Streszczenie:

Celem prowadzonych badań było monitorowanie składu mineralnego wody stosowanej do fertygacji w uprawach bezglebowych. Badania prowadzono w latach 2010-2012 i przeanalizowano łącznie 360 prób wody z różnych studni głębinowych, z ważniejszych rejonów produkcji warzyw pod osłonami. W próbach wody oznaczano pH, przewodnictwo właściwe (EC), zawartość składników mineralnych oraz zawartość jonów balastowych. W każdej pobranej próbie wody oznaczono zawartość kwaśnych węglanów. W czasie dwuletniego okresu prowadzenia badań stwierdzono wzrost średniej zawartości kwaśnych węglanów średnio o 80 mg.dm-3 oraz pH, przeciętnie o 0,17 jednostki. Zawartość soli rozpuszczonych ogółem w ciągu tego okresu obserwacji obniżyła się, średnio o 0,14 mS.cm-1. Zawartość azotanów w zależności od miejsca poboru wody wahała się w bardzo szerokim zakresie, od 0,05 do 128 mg.dm-3. W okresie dwuletnich obserwacji stwierdzono tendencje spadkowe zawartości jonów balastowych takich jak Cl- i SO42-, natomiast stężenie sodu (Na+) nie ulegało zmianom i średnio utrzymywało się na poziomie 21,0 mg . dm-3.

Cytowanie:

Kowalczyk W., Dyśko J., Felczyńska A. 2013, vol. 10. Tendencje zmian zawartości wybranych składników mineralnych w wodach stosowanch do fertygacji warzyw uprawianych pod osłonami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (2 (Mar 2013))