Porównanie reakcji trzech odmian truskawki uprawianych w szklarni na deficyt wody

Słowa kluczowe: Fragaria ananassa, fotosynteza, fluorescencja chlorofilu, transpiracja, wzrost

Streszczenie:

W doświadczeniu określono wpływ deficytu wody w podłożu na wybrane parametry fizjologiczne, wzrost i plonowanie roślin trzech odmian truskawki (‘Elsanta', ‘Elkat', ‘Grandarosa') uprawianych w szklarni. Wykazano zróżnicowanie reakcji poszczególnych odmian truskawki na suszę. Deficyt wody w podłożu (po-tencjał wody był utrzymywany na poziomie -30 kPa) ograniczył aktywność foto-syntetyczną oraz potencjał wody w liściach roślin. Największą stabilność aparatu fotosyntetycznego (wyrażoną parametrami wymiany gazowej i fluorescencji chlo-rofilu) w warunkach suszy stwierdzono w przypadku odmiany ‘Elsanta'. Rośliny tej odmiany charakteryzowały się także najwyższym plonowaniem, co wskazywałoby na jej większą odporność na niedobór wody w podłożu. Deficyt wody spowodował największe ograniczenie intensywności fotosyntezy, wzrostu oraz wielkości plonowania u roślin odmiany ‘Elkat'.

Cytowanie:

Klamkowski K., Treder W., Sowik I., Tryngiel-Gać A., Masny A. 2013, vol. 10. Porównanie reakcji trzech odmian truskawki uprawianych w szklarni na deficyt wody. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (2 (Mar 2013))