Wpływ warunków termiczno-opadowych na rozwój i plon owsa uprawianego w rejonie środkowo-wschodniej Polski

Słowa kluczowe: opady, temperatura powietrza, owies, faza rozwojowa, plon ziarna

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki trzyletniego doświadczenia polowego zało-żonego w latach 2005-2007 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach k. Siedlec na glebie kompleksu żytniego dobrego. Oceniono przebieg faz rozwo-jowych owsa w zależności od warunków pogodowych w okresie wegetacji. Wa-runki pogodowe w latach prowadzenia badań były zróżnicowane. Wyjątkowo nie-korzystne warunki panowały w sezonie 2006 roku - w tym czasie zanotowano duży niedobór opadów. W kolejnych latach badano wpływ trzech ilości wysiewu (300, 500, 700 ziaren kiełkujących na 1 m2) na plon trzech odmian owsa (Polar - odmiana nieoplewiona, Bachmat i Rajtar - odmiany oplewione). Wykazano, że na wzrost i rozwój oraz plon owsa decydujący wpływ miały warunki pogodowe w latach prowadzenia badań, a także czynniki doświadczenia, tj. gęstość siewu oraz testowane odmiany. Najwyższy plon ziarna zanotowano w korzystnym 2007 roku. Zwiększenie ilości wysiewu spowodowało istotny wzrost plonu ziarna. Z badanych odmian najwyższy plon dała odmiana Bachmat.

Cytowanie:

Gąsiorowska B., Płaza A., Makarewicz A., Cybulska A. 2013, vol. 10. Wpływ warunków termiczno-opadowych na rozwój i plon owsa uprawianego w rejonie środkowo-wschodniej Polski. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (2 (Mar 2013))