Wpływ nawożenia azotowo-potasowego i nawadniania na wybrane rośliny uprawne przydatne w fitoremediacji

Słowa kluczowe: fitoremediacja, gleby zasolone, gleby nawadniane, gorczyca biała, kukurydza, łubin żółty, życica wielokwiatowa, dobór gatunków

Streszczenie:

W środowiskach o znacznym zasoleniu występują halofity, które są narażone nie tylko na stres związany z zasoleniem ale również na stres związany z niedoborem tlenu.Stopniowe narastanie tego problemu na terenach użytkowanych rolniczo, wpływa na ukierunkowanie badań naukowych, mających na celu dobór roślin uprawnych o dużej tolerancji względem gleb słonych, w tym również nawadnia-nych. Celem, przeprowadzonych w latach 2008-2009 doświadczeń, był dobór ga-tunków roślin do fitoremediacji gleb nawadnianych i nawożonych przez wiele lat. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że spośród wskaźników wzrostu i rozwoju roślin, do oceny ich przydatności do rekultywacji gleb zasolonych, najbardziej nadawały się indeks azotowy i zazielenienia, w mniejszym zakresie wysokość roślin.Zaobserwowano interakcję między nawożeniem a gatunkiem na kształto-wanie się świeżej i suchej masy roślin. Dotyczyło to głównie świeżej i suchej masy części nadziemnej natomiast w przypadku korzeni, jedynie ich świeżej masy. Biorąc pod uwagę zasolenie podłoża i wzrost badanych roślin największą odporność na zasolenie wykazała gorczyca biała, kukurydza a najmniej odpornym gatunkiem okazał się łubin żółty. Dowodzi tego obniżenie zasolenia, koncentracja wapnia, potasu i fosforu, w glebie poddanej wieloletniemu nawadnianiu i nawożeniu azotem i potasem w porównaniu do obiektów kontrolnych (be nawożenia).Przeprowadzone doświadczeniu wykazały, że najodpowiedniejszym gatun-kiem do fitoremediacji gleb z wieloletnim nawadnianiem i nawożeniem mogłyby być gorczyca biała oraz kukurydza cukrowa, w mniejszym stopniu życica wielo-kwiatowa. Nie stwierdzono tego pozytywnego oddziaływania w przypadku łubinu żółtego.

Cytowanie:

Podsiadło C. 2013, vol. 10. Wpływ nawożenia azotowo-potasowego i nawadniania na wybrane rośliny uprawne przydatne w fitoremediacji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (2 (Mar 2013))