ASPEKT GEODEZYJNO-PRAWNY POMIARU RZEKI W WARUNKACH OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Słowa kluczowe: tachimetria rzeki, profile podłużne i poprzeczne, Ojcowski Park Narodowy.

Streszczenie:

W niniejszej publikacji autorzy przedstawiają cząstkowe wyniki pomiaru tachimetrycznego fragmentu rzeki Prądnik przepływającej przez Ojcowski Park Narodowy (OPN). Linia brzegowa rzeki będącej przedmiotem pomiaru jest zmienna na całej swojej długości. Nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi rzeki.
Specyfika prac terenowych na terenie OPN wymaga od geodety znajomości nie tylko przepisów prawa geodezyjnego, ale również wiedzy na temat ograniczeń panujących w parkach narodowych. Metodyka prac polega na zastosowaniu różnych technik pomiarowych i integracji pozyskanych danych. Ukształtowanie terenu wymusza konieczność wykorzystania technologii informatycznych i sprzętu geodezyjnego.
Efektem końcowym jest opracowanie graficzne profilu podłużnego rzeki Prądnik na odcinku ponad
3 km oraz 130 profili poprzecznych. Ponadto autorzy przedstawiają dokumentację fotograficzną ukazującą linię brzegową rzeki i jej nurt w odstępach około 40 metrów.Wyniki prac stanowić będą podstawą do dalszych analiz prowadzonych w celu wyznaczenia stref zalewowych rzeki górskiej. Problem powyższej analizy będzie tematem kolejnych publikacji autorów.Słowa kluczowe: tachimetria rzeki, profile podłużne i poprzeczne, Ojcowski Park Narodowy.

Cytowanie:

Gradka R., Kotlarz P. 2013. ASPEKT GEODEZYJNO-PRAWNY POMIARU RZEKI W WARUNKACH OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 04 (1 (Dec 2013))