JAK ZBUDOWAĆ PŁYTĘ BOISKA PIŁKARSKIEGO O TRAWIASTYM POROŚCIE CZ. I. BADANIE PRZYDATNOŚCI GRUNTU RODZIMEGO DO BUDOWY PŁYTY BOISKA

Słowa kluczowe: glina pylasta, wodoprzepuszczalność, retencyjność, dostępność wody.

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań przydatności miejscowego materiału gruntowego do budowy nawierzchni planowanego boiska, pod względem wodoprzepuszczalności i zdolności retencyjnych. Zbadano własności fizyko-wodne gliny pylastej pobranej z terenu planowanego boiska. Uwzględniając bardzo małą wodoprzepuszczalność gruntu w poziomie podornym, wskazuje to na możliwe w tych warunkach, utrzymywanie się znacznego, po obfitym opadzie deszczu, niekorzystnego uwilgotnienia nawierzchni planowanego boiska. W takich warunkach nawierzchnia płyty będzie niszczona, co może utrudniać a nawet uniemożliwić prowadzenie gry i pogorszyć walory estetyczne boiska. W konkluzji przeprowadzonych badań polowych i laboratoryjnych można stwierdzić, że skład granulometryczny, mała wodoprzepuszczalność i bardzo duża pojemność wodna dyskwalifikują rodzimą glinę pylastą na terenie projektowanego boiska, jako materiał do budowy warstwy nośnej, a tym bardziej warstwy drenażowej płyty.

Cytowanie:

Kowalik T., Rajda W. 2013, vol. 10. JAK ZBUDOWAĆ PŁYTĘ BOISKA PIŁKARSKIEGO O TRAWIASTYM POROŚCIE CZ. I. BADANIE PRZYDATNOŚCI GRUNTU RODZIMEGO DO BUDOWY PŁYTY BOISKA. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (1 (Dec 2013))