OCENA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH ORAZ IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ZE STRONY GOSPODARKI DLA STANOWISKA PRIMULA FARINOSA W BESKIDZIE SĄDECKIM

Słowa kluczowe: Natura 2000, Primula farinosa, warunki hydrogeologiczne, drogi leśne, zrywka drewna, drenaż

Streszczenie:

Stanowisko Primula farinosa jest jedynym w Polsce obszarem, na którym ta roślina występuje. Położone jest w południowej części Beskidu Sądeckiego. Teren ten posiada status obszaru Natura 2000. W pracy badano wybrane właściwości fizyczne gruntów w obszarze występowania Primuli, oraz w terenie przyległym. Określano na tej podstawie możliwości, warunki i zakres wykonywania prac inżynierskich oraz prac związanych z pozyskaniem drewna w terenie przyległym do stanowiska. Stwierdzono obecność gruntów ilastych, o słabej zdolności filtracji (od 2,95÷5,60 m•doba-1). Grunty wewnątrz stanowiska cechują się dość dużą zawartością części organicznych (do ok. 30%). Poza stanowiskiem zawartość części organicznych jest niewielka (do ok. 10%). Dla utrzymania stabilności warunków hydrologicznych stanowiska bardzo ważne jest zachowanie ciągłości pokrywy glebowej na jego obszarze, oraz na obszarze leżącym powyżej. Dlatego w tym terenie proponuje się rozważną gospodarkę leśną, zrywkę drewna z użyciem dodatkowych środków minimalizujących uszkodzenia wierzchniej warstwy gleby, rekultywację śladów po zrywce drewna, zaniechanie robót inżynierskich związanych z wykopami, oraz odpowiednie odwodnienie powierzchniowe dróg już istniejących.

Cytowanie:

Gołąb J. 2013, vol. 10. OCENA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH ORAZ IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ZE STRONY GOSPODARKI DLA STANOWISKA PRIMULA FARINOSA W BESKIDZIE SĄDECKIM. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (1 (Dec 2013))