BADANIA WYBRANYCH PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCI GEOWŁÓKNIN UŁOŻONYCH NA PODŁOŻU ODKSZTAŁCALNYM I NIEODKSZTAŁCALNYM

Słowa kluczowe: geowłókniny, popioło-żużel, wytrzymałość na przebicie

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wytrzymałości na przebicie piramidką wybranych geowłóknin igłowanych o gramaturze od 150 do 1200 g • m-2. Porównano wartości siły przebicia geosyntetyków ułożonych na podłożu nieodkształcalnym z wartościami uzyskanymi na podłożu odkształcalnym. Podłoże nieodkształcalne zgodnie z PN-EN 14574:2006P stanowiła płytka aluminiowa. Jako podłoże odkształcalne użyto mieszanki popiołowo-żużlowej zagęszczonej w cylindrze do trzech wartości wskaźnika zagęszczenia: 0,90, 0,95 i 1,00. Zaobserwowano, że wartości siły przebicia na podłożu nieodkształcalnym wzrastają proporcjonalnie do gramatury geowłóknin. Wartość siły potrzebnej do przebicia badanej próbki na gruntowym podłożu odkształcalnym maleje wraz ze wzrostem wskaźnika zagęszczenia. Przebicie geowłóknin ułożonych na podłożu odkształcalnym wymagało użycia większych sił w porównaniu do podłoża nieodkształcalnego i powodowało duże odkształcenia geowłóknin.

Cytowanie:

Cholewa M., Zydroń A., Pelc Ł. 2013, vol. 10. BADANIA WYBRANYCH PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCI GEOWŁÓKNIN UŁOŻONYCH NA PODŁOŻU ODKSZTAŁCALNYM I NIEODKSZTAŁCALNYM. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (1 (Dec 2013))