CHARAKTERYSTYKA SIEDLISKOWA ZESPOŁU INULETUM ENSIFOLIAE W SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK „KALINA-LISINIEC” NA WYŻYNIE MIECHOWSKIEJ

Słowa kluczowe: murawy kserotermiczne, warunki siedliskowe, Natura 2000

Streszczenie:

Wyżyna Małopolska, z korzystnymi warunkami geomorfologiczno-glebowymi i klimatycznymi, jest miejscem gdzie zbiorowiska roślinności kserotermicznej występują dość licznie. Naturalne zagrożenia na jakie narażone są te zbiorowiska powodują, że w zdecydowanej większości są one objęte różnymi formami ochrony przyrody. Flora naczyniowa zespołu Inuletum ensifoliae w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Kalina-Lisiniec charakteryzując się dużą bioróżnorodnością, unikatowym charakterem i występowaniem gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem, pełni ważną rolę w środowisku przyrodniczym Wyżyny Miechowskiej. Siedlisko, które porasta zespół Inuletum ensifoliae to głównie gliny piaszczyste i utwory pyłowe. Są to gleby umiarkowanie ubogie (mezotroficzne), w przeważającej większości zasadowe, suche bądź mieszczące się w przedziale między suchymi a świeżymi. Warunki siedliskowe charakteryzują się pełnym bądź umiarkowanym nasłonecznieniem.

Cytowanie:

Misztal A., Bedla D. 2013, vol. 10. CHARAKTERYSTYKA SIEDLISKOWA ZESPOŁU INULETUM ENSIFOLIAE W SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK „KALINA-LISINIEC” NA WYŻYNIE MIECHOWSKIEJ. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (1 (Dec 2013))