OCENA REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCZYSZCZALNI HYDROPONICZNEJ

Słowa kluczowe: hydroponika, oczyszczanie ścieków, skuteczność oczyszczania

Streszczenie:

W pracy podjęto próbę oceny efektywności oczyszczania ścieków na obiekcie w Paczkowie, który jest eksploatowany w technologii hydroponicznej. W celu określenia efektywności pracy oczyszczalni w zakresie usuwania azotu, fosforu, zawiesiny ogólnej, BZT5 i ChZT, analizie poddano wyniki badań ścieków pobieranych na wlocie do oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych na wylocie z obiektu. Okres badawczy obejmował lata 2009 - 2011. Analiza uzyskanych danych wykazała, że skuteczność oczyszczania w odniesieniu do wszystkich parametrów nie spadała poniżej 77,0%. Największą skuteczność oczyszczania odnotowano dla zawiesiny ogólnej (99,0%), dla BZT5 i fosforu wynosiła ona minimum 98,0% i 98,1%, a dla ChZT - 94,8%. Najniższą skuteczność oczyszczania (jednak nie mniejszą niż 77,0%) uzyskano dla azotu ogólnego, którego dopuszczalne stężenie na odpływie z oczyszczalni zostało kilkukrotnie przekroczone w ciągu okresu badawczego. Na podstawie analiz wyników badań oraz przeprowadzonych studiów literaturowych stwierdzono, że blok hydrobotaniczny stanowiący trzeci stopień oczyszczania ścieków komunalnych pozwala na znaczną redukcję wartości poszczególnych zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach tak, aby możliwe było uzyskanie na odpływie wartości BZT5 poniżej 4,8 mgO2/dm3, ChZT w granicach 24,2-33,0 mgO2/dm3, zawiesiny ogólnej poniżej 3,4 mg/dm3, fosforu ogólnego nie więcej niż 0,3 mgP/dm3 oraz azotu ogólnego poniżej 20,4 mgN/dm3. Uzyskane wyniki badań świadczą o tym, że makrofity oraz inna roślinność zasiedlająca lagunę hydroponiczną, posiadają zdolność redukcji stężeń związków biogennych w ściekach, co umożliwia odprowadzanie do odbiornika wód o lepszej jakości niż ta w nim płynąca.

Cytowanie:

Bawiec A., Pawęska K., Pulikowski K. 2013, vol. 10. OCENA REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ W OCZYSZCZALNI HYDROPONICZNEJ. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (1 (Dec 2013))