OBSZARY WIEJSKIE W POLSCE, AUSTRII I CZECHACH - ANALIZA PORÓWNAWCZA

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, Unia Europejska, fundusze.

Streszczenie:

Obszary wiejskie zajmują znaczną część powierzchni Polski i zamieszkiwane są przez prawie 39 % ludności kraju. Tereny te w Polsce z wielu powodów często rozwijały się znacznie wolniej niż miejskie i były w znacznym stopniu zaniedbane. Sytuacja ta poprawiła się w sposób znaczący po wejściu Polski do UE i stałym pozyskiwaniu funduszy na rozwój rolnictwa Działania te spowodowały, iż obszary wiejskie zaczęły się rozwijać znacznie szybciej, a ich struktura uległa poprawieniu. Celem artykułu jest ogólne porównanie najistotniejszych zdaniem autora cech obszarów wiejskich Polski, Austrii i Czech w latach 2000-2010. W artykule zostały, także podjęte rozważania nad istotą pojęcia obszarów wiejskich. W pracy zastosowano metodę analizy logicznej oraz opisowej na podstawie polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu.

Cytowanie:

Dudzińska M., Kocur-Bera K. 2013. OBSZARY WIEJSKIE W POLSCE, AUSTRII I CZECHACH - ANALIZA PORÓWNAWCZA. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 04 (1 (Dec 2013))