JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE UŻYTKOWANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW

Słowa kluczowe: odpady komunalne, składowisko odpadów, wody podziemne

Streszczenie:

W pracy przedstawiono i omówiono wyniki badania wód podziemnych w rejonie składowiska, które przeprowadzono w latach 2004 - 2008 w trzech punktach piezometrycznych. W zakresie analizy został uwzględniony odczyn, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, Cr+6, Pb, Cd, Hg, Zn, a także WWA. Wyniki badania wód podziemnych zestawiono z wartościami normatywnymi, a także poddano analizie porównawczej z uwzględnieniem kierunku ich przypływu. Celem pracy była ocena jakości tych wód na etapie eksploatacji gminnego składowiska odpadów.Badane wody w rejonie składowiska charakteryzowała zmienność ich składu. Wzrost zawartości kadmu w wodach podziemnych w szczególności na odpływie potwierdził wpływ odpadów na ich jakość w wyniku ograniczonej sprawności systemu odwodnienia składowiska. Natomiast podwyższona zawartość produktów ubocznych niepełnego spalania produktów organicznych tak na napływie jak i odpływie tych wód wykazała związek z oddziaływaniem antropogenicznym

Cytowanie:

Przydatek G. 2013. JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE UŻYTKOWANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 04 (1 (Dec 2013))