APLIKACJE MULTIMEDIALNE W ZARZĄDZANIU GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW

Słowa kluczowe: zarządzanie obiektami zabytkowymi w gminie, aplikacje multimedialne.

Streszczenie:

Dziedzictwo kulturowe to nie tylko dorobek poprzednich pokoleń ale również dorobek naszych czasów. Dobra kultury stanowią bogactwo informacji o życiu i działalności naszych przodków i powinny być zachowane dla przyszłych pokoleń. Ochrona i konserwacja zabytków jest więc działaniem w szeroko pojętym interesie publicznym.Ochrona zabytków zlokalizowanych na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. W pracy przedstawiono możliwość zastosowania multimedialnych aplikacji komputerowych w zarządzaniu gminną ewidencją zabytków na przykładzie gminy Tomice zlokalizowanej w województwie małopolskim. Ocenie poddano aplikację „Gminna Ewidencja Zabytków" wydaną w wersji GEZv2.2, ewidencję przygotowaną równolegle w formie warstwy tematycznej w programie Quantum GiS oraz ewidencję opracowaną w formie interaktywnej aplikacji internetowej. Autorzy przedstawili propozycję karty adresowej zabytków wraz z ich lokalizacją (system Quantum GIS) oraz korzystając z interaktywnej aplikacji multimedialnej zaprezentowali możliwość udostępniania tych informacji za pośrednictwem Internetu. Ważnym atutem zaproponowanych rozwiązań jest zarówno posiadanie przez gminę informatycznego rejestru zabytków, jak również możliwość jego wykorzystania do promocji marketingowej walorów kulturowych i turystycznych gminy.

Cytowanie:

Król K., Gawroński K., Gawrońska G. 2013, vol. 10. APLIKACJE MULTIMEDIALNE W ZARZĄDZANIU GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 04 (1 (Dec 2013))