POTRZEBA OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM ZWIĄZANA Z ROZWOJEM DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, działania służące ochronie przyrody, atrakcyjność turystyczna.

Streszczenie:

Turystyka jest jedną z dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki w województwie warmińsko-mazurskim. Jednak niezrównoważony ruch turystyczny nie jest dla środowiska obojętny. Nasilająca się tendencja pozyskania przez przemysł turystyczny jak największych dochodów z turystyki prowadzi do walki o każdy obszar interesujący turystycznie. Bardzo rzadko pamięta się o obowiązku troski o zachowanie środowiska naturalnego. Powodowane są szkody, które często mają nieodwracalne skutki.Dbałość o zachowanie wysokich walorów środowiska wymaga spójnej i konsekwentnej polityki ochrony środowiska. Istotne znaczenie ma również zapewnienie dostępu do informacji o środowisku oraz edukacja ekologiczna. Degradacja powodowana nasilającym się ruchem turystycznym, powinna być bodźcem do działań w zakresie prognozowania i planowania ochrony środowiska oraz ustalania narzędzi wymuszających realizowanie zrównoważonego rozwoju turystyki. Kontrola oddziaływań turystyki na środowisko, powinna uwzględniać zachowanie niewielkiej skali ruchu turystycznego, zwłaszcza w obrębie obszarów cennych przyrodniczo.Opracowanie zawiera determinanty rozwoju funkcji turystycznej obszaru oraz zagrożenia dla środowiska przyrodniczego płynące z realizowania turystyki i nieprzestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Na podstawie analizy dostępnych źródeł literaturowych podjęto próbę wskazania celów strategicznych, w ramach których ustalono zadania do realizacji, służące ochronie środowiska naturalnego w województwie warmińsko-mazurskim.

Cytowanie:

Batyk I. 2013. POTRZEBA OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM ZWIĄZANA Z ROZWOJEM DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 04 (1 (Dec 2013))