Ocena wielkości selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie wybranej gminy

Słowa kluczowe: odpady komunalne, zbiórka, transport odpadów

Streszczenie:

Celem pracy była analiza systemu gospodarki odpadami na szczeblu gminnym w kontekście ograniczenia ilości odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny. W pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, które dotyczyły ilości zebranych w sposób selektywny i nieselektywny odpadów komunalnych w latach 2007 - 2010. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, iż na terenie gminy przeważający 67 % udział przypadał na odpady zbierane nieselektywnie. W analizowanym okresie za niekorzystny został uznany spadek ogólnej ilości zbieranych odpadów o 85,73 Mg, w tym selektywnie o 28,45 Mg pomimo wzrostu liczby mieszkańców i zabudowań mieszkalnych. Nadto w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy nie stwierdzono odbioru odpadów ulegających biodegradacji przy znaczącym ich ponad 33 % udziale. Odnotowana rozbieżność pomiędzy ilością wytworzonych - 973 Mg i zebranych odpadów - 269,52 Mg, a także spadek wartości wskaźnika (wagowego) ich nagromadzenia o 18 kg·miesz.-1·rok-1, potwierdziły możliwość zagospodarowania części odpadów przez mieszkańców we własnym zakresie ze względu na wiejski charakter gminy.

Cytowanie:

Przydatek G. 2013, vol. 10. Ocena wielkości selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie wybranej gminy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 03 (3 (Sep 2013))