Rekultywacja gruntów jako sposób likwidacji szkód powodziowych

Słowa kluczowe: rekultywacja gruntów, zagospodarowanie poscaleniowe, straty powodziowe

Streszczenie:

Ekstremalne zjawiska pogodowe, do których zalicza się powodzie, coraz częściej nawiedzają nasz kraj. Powodują zagrożenie życia ludzi oraz ogromne straty ekonomiczne, społeczne oraz przyrodnicze. Do szkód powodziowych, które występują na obszarach użytkowanych rolniczo zalicza się m.in. skażenie substancjami chemicznymi lub biologicznymi gleb uprawnych, ale także straty w uprawach rolniczych, zgromadzonych zapasach i maszynach rolniczych. Celem opracowania jest przedstawienie zabiegów rekultywacyjnych jako jednego z możliwych sposobów likwidacji szkód powodziowych. Rekultywacja gruntów może być przeprowadzona w ramach zagospodarowania poscaleniowego. Jej celem jest przywrócenie gruntom rolnym zniszczonych np. powodzią, ich właściwości użytkowych. Obszary wskazane do rekultywacji przedstawia się w założeniach do projektu scalenia gruntów. Kierunek uproduktywnienia wybranego obszaru zależy od wielu czynników, do których zalicza się głównie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, potrzeby społeczno - gospodarcze oraz warunki techniczne gruntu.

Cytowanie:

Trystuła A. 2013, vol. 10. Rekultywacja gruntów jako sposób likwidacji szkód powodziowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 03 (3 (Sep 2013))