Opracowania kartograficzne jako źródła informacji o krajobrazie

Słowa kluczowe: krajobraz, źródła informacji, opracowania kartograficzne, kataster, mapa topograficzna, ortofotomapa, plan zagospodarowania przestrzennego.

Streszczenie:

W publikacji zawarto analizę opracowań kartograficznych, które dostarczają informacji o zmianach zachodzących w krajobrazie. Celem niniejszego artykułu jest analiza opracowań kartograficznych dostarczających informacji o krajobrazie. Na wstępie zilustrowano podział źródeł informacji o krajobrazie, mając na uwadze przedział czasu dla którego źródła te obowiązują. Do analizy wybrano opracowania kartograficzne: ewidencję gruntów i budynków, mapy topograficzne, mapy zasadnicze i ewidencyjne, ortofotomapy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Materiały te rozwijały się stopniowo na przestrzeni dziejów. W artykule skupiono się na ukazaniu rozwoju tych źródeł na ziemiach polskich. Podsumowaniem analizy jest wykres, który przedstawia kartograficzne źródła informacji o krajobrazie występujące na ziemiach polskich na przestrzeni lat. W chwili obecnej wykorzystywane są nowoczesne technologie zakładania, prowadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji o terenie w zakresie stanu gruntów. Aby jak najlepiej przedstawić zmiany zachodzące w krajobrazie należy brać pod uwagę zarówno starsze jak i nowe źródła informacji, należy również zwrócić uwagę na stałą aktualizację materiałów.

Cytowanie:

Kowalska M. 2013, vol. 10. Opracowania kartograficzne jako źródła informacji o krajobrazie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 03 (3 (Sep 2013))