Związki biogenne a proces eutrofizacji wód Goczałkowickiego zbiornika wodnego

Słowa kluczowe: zbiornik zaporowy, eutrofizacja, ładunki związków biogennych, stężenia chlorofilu a

Streszczenie:

W pracy zaprezentowano wpływ dopływających ładunków związków biogennych (azotu ogólnego i fosforu ogólnego) z wodami rzeki Wisły na proces eutrofizacji wód zbiornika Goczałkowice. Badania prowadzono w latach 2004-2006 oraz 2010-2011, w sezonach wegetacyjnych. Obliczono obciążenie fosforem zbiornika Goczałkowice oraz określono ładunek dopuszczalny i niebezpieczny fosforu ogólnego według Vollenveidera (1976). Wyliczoną wartość obciążenia ładunkiem fosforu ogólnego przyrównano do wartości ładunków dopuszczalnych oraz niebezpiecznych. Ponadto obliczono biomasę fitoplanktonu (podawaną w mokrej masie) i dokonano oznaczenia składu gatunkowego fitoplanktonu. Badania wykazały, że ładunki fosforu wnoszone z wodami rzeki Wisły w latach 2010-2011 były mniejsze (średnio 0,147 g P•m-2•rok-1) od dopływających w latach 2004-2006 (średnio 0,681 g P•m-2•rok-1) i przewyższały tylko wartości ładunków dopuszczalnych, co wskazuje na poprawę warunków w zlewni. Mimo mniejszego dopływu ładunków stwierdzono, że wody zbiornika nadal wykazują charakter eutroficzny. Potwierdzają to wysokie stężenia fosforu ogólnego (średnio 0,05 mg P•dm-3 (2004-2006) i średnio 0,062 mg P•dm-3 (2010-2011)), azotu ogólnego (średnio 1,26 mg N•dm-3 (2004-2006) i średnio 1,38 mg N•dm-3 (2010-2011)), chlorofilu a (średnio 26,83 μg•dm-3 (2004-2006) i 33,36 μg•dm-3 (2011)) oraz wartości biomasy fitoplanktonu w zbiorniku (średnio 7,39 mg•dm-3 (2004-2006)), a także typowe dla wód eutroficznych gatunki fitoplanktonu (m. in. Microcystis viridis (A. Br. in Rabenh.) Lemm., Coelastrum sp., Euglena viridis (Carter).).

Cytowanie:

Jachniak E. 2013, vol. 10. Związki biogenne a proces eutrofizacji wód Goczałkowickiego zbiornika wodnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 03 (3 (Sep 2013))