Racjonalne użytkowanie oraz ochrona gruntów rolnych w Polsce i na Ukrainie

Słowa kluczowe: ochrona gruntów, racjonalne użytkowanie gruntów, Polska, Ukraina

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest przestawienie podstawowych zasad ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami w Polsce i na Ukrainie, a także wskazanie różnic i podobieństw w tym względzie. W konkluzji przeprowadzonych rozważań autorzy stwierdzili, że przeciętna jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest różna w obu krajach. Na Ukrainie gleby pod względem jakości są zdecydowanie lepsze niż w Polsce. Ponadto inna jest struktura agrarna gruntów w obu krajach. Na Ukrainie dominują gospodarstwa duże o dużych polach uprawnych, często użytkowanych jako grunty orne. W strukturze agrarnej rolnictwa w Polsce dominuje sektor prywatny (indywidualny). Ta różnica w strukturze agrarnej rolnictwa w obu krajach powoduje inne przesunięcie akcentów w odniesieniu do ochrony i racjonalnego użytkowania gruntów. Na Ukrainie ochrona koncentruje się na dużych areałach gruntowych, ich właściwej powierzchni i kształcie, stopniu ich zaorania, aby zmniejszyć niekorzystne skutki erozji gleb. W Polsce z kolei należy bezwzględnie chronić grunty najlepsze. Zdaniem autorów przedstawione w artykule zagadnienia stanowić mogą podstawę do wymiany doświadczeń i wzajemnej edukacji, traktując zasady ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami swojego sąsiada, jako źródło inspiracji i innowacji.

Cytowanie:

Gawroński K., Kuryltsiv R., Hernik J. 2013, vol. 10. Racjonalne użytkowanie oraz ochrona gruntów rolnych w Polsce i na Ukrainie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 03 (3 (Sep 2013))