Analiza jakościowa danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Słowa kluczowe: GESUT, metadane, jakość informacji przestrzennej

Streszczenie:

Urzędowe bazy danych gromadzące dane przestrzenne powinny zawierać zbiory metadanych, służące do ich opisu. Zasadniczym elementem zbioru metada-nych są cechy opisujące jakość i ważność danych przestrzennych. W pracy zapro-ponowano metodę oceny jakości baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) opartą na czterech kryteriach: dokładności położenia, kompletności, aktualności i spójności logicznej. Jakość danych dla cechy dokładność położenia, obliczono na podstawie atrybutu źródło pochodzenia (określone, dla każdego badanego obiektu typu GESUT). Kompletność danych obliczono na podstawie analizy obiektów typu GESUT, które istnieją na cyfrowej mapie zasadniczej, a nie zarejestrowano ich w bazie GESUT. Aktualność danych określono poprzez analizę czasów oczekiwania na wprowadzenie do bazy geodezyjnych operatów pomiarowych. Spójność logiczną oceniono analizując poziom sprzecznych relacji w danych. Wyniki oceny dla poszczególnych własności opisano za pomocą wartości punktowych w skali od 1 do 100. Całościową ocenę jakości danych baz GESUT przeprowadzono poprzez obliczenie dwóch estymatorów: wartości przeciętnej absolutnej oraz współczynnika zmienności średnich. W badanym przypadku: dwie bazy o podobnej organizacji różnią się jakością gromadzonych danych o 16 punktów procentowych.
Przedstawiona metoda to sposób na szybką i wiarygodną ocenę jakości da-nych GESUT na poziomie podstawowym. Zastosowanie tej metody nie wymaga angażowania dodatkowych środków, wszystkie potrzebne informacje zapisane są w systemie bazy danych.

Cytowanie:

Siejka M., Ślusarski M. 2013, vol. 10. Analiza jakościowa danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 03 (2 (Sep 2013))