Wpływ lokalizacji specjalnej strefy ekonomicznej na dynamikę rynku nieruchomości gruntowych

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, specjalna strefa ekonomiczna, obrót nieruchomościami

Streszczenie:

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to wyodrębniony obszar na terenie którego obowiązują preferencyjne warunki do zakładania i funkcjonowania firm i przedsiębiorstw tak krajowych jak i zagranicznych. Działalność gospodarcza prowadzona na takim obszarze daje możliwość skorzystania z szeregu ulg i zwol-nień, co zachęca inwestorów do lokowania kapitału w SSE. Obecnie na terytorium Polski funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych, które istotnie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego danego regionu, między innymi poprzez zagospodarowanie istniejącego majątku, jak również wykorzystanie niezagospo-darowanych zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad równo-wagi ekologicznej. Usytuowanie SSE przynosi także wymierne korzyści dla lokalnej społeczności, bowiem powstają nowe miejsca pracy, wzrasta konkurencyjność wyrobów i usług, a także następuje rozwój infrastruktury. Często istniejące zaplecze techniczne w postaci obiektów przemysłowych, biurowych czy magazynowych okazuje się niewystarczające wobec czego zachodzi potrzeba pozyskania terenu pod nowe inwestycje [Ministerstwo Gospodarki, 2009]. Celem pracy jest badanie wpływu lokalizacji SSE na dynamikę rynku nie-ruchomości gruntowych. Przeprowadzone badania wykazały jednoznacznie, że na analizowanych obszarach ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej przyczyniło się zarówno do wzrostu obrotu jak i cen nieruchomości. Sytuacja ta dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w strefie jak i w terenach bezpośrednio z nią sąsiadujących. Do-datkowo okazało się, że wzrost obrotu nieruchomościami obejmuje nie tylko tereny o funkcji przemysłowej, ale także tereny mieszkaniowe zlokalizowane w sąsiedztwie strefy.

Cytowanie:

Siejka M., Ślusarski M. 2013. Wpływ lokalizacji specjalnej strefy ekonomicznej na dynamikę rynku nieruchomości gruntowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013/ 03 (2 (Sep 2013))