Rola władz centralnych państwa, organów terenowej administracji rządowej oraz władz samorządowych w przywracaniu ładu przestrzennego w Polsce

Słowa kluczowe: Nieruchomości rolne, wartość rynkowa nieruchomości, wywłaszczenie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zrównoważony rozwój, zadanie celu publicznego

Streszczenie:

Analiza hierarchii systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że jej niespójność to jedna z przyczyn naruszenia zasad zrównoważonego rozwoju oraz deprecjacji walorów krajobrazowych w Polsce. Brak rzetelnego zbilansowania potrzeb obszarowych, zwłaszcza w oparciu o prognozy demogra-ficzne, stymuluje rabunkową gospodarkę terenami, szczególnie w studiach uwa-runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w planach miej-scowych gmin. Artykuł przedstawia ich odzwierciedlenie w przykładach zbędnego rozproszenia zabudowy, nadmiernej podaży gruntów i wzroście kosztów infra-struktury, rzutujących na spekulacyjne kształtowanie się ekonomicznej wartości nieruchomości.

Cytowanie:

Stanek L. 2013, vol. 10. Rola władz centralnych państwa, organów terenowej administracji rządowej oraz władz samorządowych w przywracaniu ładu przestrzennego w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 03 (2 (Sep 2013))