Wybrane problemy aktualizacji użytków gruntowych na przykładzie inwestycji drogowych

Słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, działka, użytek gruntowy, pas drogowy, droga

Streszczenie:

W pracy przeanalizowano uwarunkowania aktualizacji użytków gruntowych w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. W celu prawidłowego określenia zasięgu użytku „drogi" porównano definicje pasa drogowego i drogi. Na przykładzie wybranych inwestycji drogowych z obszaru m. st. Warszawy, zbadano czasochłonność procesu zmiany kwalifikacji użytków gruntowych w katastrze. Określono zespół czynników wpływających na możliwości zmiany do-tychczasowego użytku gruntowego na potrzeby opracowania dokumentacji geode-zyjnej oraz rejestracji przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. Zbadano dokumenty, stanowiące podstawę dokonania zmiany użytku w ewidencji gruntów i budynków na „drogi", niezależnie od trybu realizacji inwestycji w zakresie dróg. Zaprezentowano dwa rozwiązania, różniące się momentem dokonania zmiany użytku w długotrwałym procesie budowy drogi. Na podstawie analizy SWOT dokonano identyfikacji i bilansu silnych i słabych stron każdego z przyjętych rozwiązań. Określono konsekwencje nieaktualności danych ewidencyjnych w zakresie gruntów i budynków. Podkreślono istotność aktualizacji użytku grunto-wego dla gospodarki przestrzennej. Zaproponowano uspójnienie regulacji celem ujednolicenia procedur weryfikacji użytków gruntowych w obszarze prowadzonej inwestycji.

Cytowanie:

Modelska K. 2013, vol. 10. Wybrane problemy aktualizacji użytków gruntowych na przykładzie inwestycji drogowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 03 (2 (Sep 2013))