Zapotrzebowanie na zabiegi urządzenioworolne we wsi Mieczków

Słowa kluczowe: zabiegi urządzenioworolne, scalanie gruntów, melioracja, rekultywacja gruntów, gospodarstwo rolne

Streszczenie:

W pracy określono zapotrzebowanie na wybrane zabiegi urządzenioworolne we wsi Mieczków (gmina Kostomłoty, powiat średzki). Scharakteryzowano stan aktualny w zakresie użytkowania gruntów, liczby gospodarstw rolnych oraz warunków przyrodniczych.Badania przeprowadzono w oparciu o inwentaryzację terenową, dane uzyskane w Starostwie powiatu średzkiego oraz z innych źródeł ta-kich jak: ewidencja gruntów i budynków, opracowania strategiczne i pla-nistyczne, dane statystyczne. Analizą objęto następujące prace: scalenie gruntów, melioracje wodne, modernizację dróg transportu rolnego, rekul-tywację gruntów oraz zadrzewienia i zakrzewienia przydrożne. Określono zarówno zapotrzebowanie na poszczególne zabiegi jak i zapotrzebowanie łączne.
We wsi Mieczków konieczne jest, przede wszystkim, wykonanie modernizacji dróg transportu rolnego, oraz zadrzewień i zakrzewień przydrożnych. Na tym obszarze łączne zapotrzebowanie na prace urzą-dzeniowo-rolne jest duże. Zaproponowano możliwe źródła finansowania tych zabiegów.

Cytowanie:

Akińcza M., Błaż M. 2013, vol. 10. Zapotrzebowanie na zabiegi urządzenioworolne we wsi Mieczków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 03 (2 (Sep 2013))