Analiza obserwacji kątowo-liniowych w aspekcie wyznaczania odkształceń terenu osuwiskowego

Słowa kluczowe: osuwisko, odkształcenia terenu, obserwacje kątowo-liniowe

Streszczenie:

Celem niniejszej pracy było wyznaczenie poziomych odkształceń terenu na podstawie obserwacji kątowo-liniowych w specjalistycznej konstrukcji pomiarowej. Konstrukcja ta, w formie rozety obserwacyjnej, została założona na obszarze zagrożonym ruchami osuwiskowymi, na terenie gminy Milówka.
W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące wyznaczania odkształceń liniowych oraz ruchów osuwiskowych. Zaprezentowano również spo-sób stabilizacji punktów pomiarowych oraz technologię pomiarową wykorzystaną w opisywanych badaniach. W kolejnych częściach zostały zestawione wyniki dla różnych wariantów wyrównania obserwacji. Na tej podstawie dokonano wyzna-czenia odkształceń, które zostały przedstawione w formie tabelarycznej oraz gra-ficznej. Została wykonana również analiza dokładności, która pozwoliła ocenić istotność otrzymanych wyników.

Cytowanie:

Pałka P., Skulich M. 2013, vol. 10. Analiza obserwacji kątowo-liniowych w aspekcie wyznaczania odkształceń terenu osuwiskowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 03 (2 (Sep 2013))