Analiza infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem wysokorozdzielczych danych obrazowych

Słowa kluczowe: infrastruktura krytyczna, wysokorozdzielcze obrazy, analiza obrazów, GIS

Streszczenie:

Artykuł przedstawia metodę analizy infrastruktury krytycznej bazującą na detekcji i identyfikacji rozpoznawanych obiektów, w oparciu o wysokorozdzielcze dane obrazowe. Autorzy scharakteryzowali zasób informacyjny zobrazowań lotni-czych i satelitarnych. Wskazali również, że czynnikiem limitującym przydatność obrazów satelitarnych do analiz nie są ich wysokie możliwości pomiarowe, ale ograniczone możliwości interpretacyjne. Zwrócili również szczególną uwagę na rozdzielczość radiometryczną i spektralną pozyskiwanych obrazów wskazując, że są to krytyczne czynniki w interpretacji zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych. W artykule przedstawiono procedury analityczne obrazów oraz zastosowanie au-torskich narzędzi do ich półautomatycznej interpretacji. Przedstawiona metoda obejmuje: analizę problemu i określenie celu interpretacyjnego analizy, dobór ma-teriałów źródłowych, półautomatyczną oraz manualną interpretację, przetwarzanie wyników interpretacji w środowisku GIS i ich udostępnianie. Zgodnie z zaprojektowaną metodą wyniki analiz przestrzennych publikowane są za pomocą serwerów WWW oraz w formie mapy obrazowej. Mapa ta powstaje poprzez kartograficzne opracowanie ortofotomapy oraz jej wzbogacenie o informacje po-chodzące z pozostałych źródeł danych przestrzennych.

Cytowanie:

Sanecki J., Klewski A., Stępień G., Jakubiuk S., Pokonieczny K. 2013, vol. 10. Analiza infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem wysokorozdzielczych danych obrazowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (3 (Jun 2013))