Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny w Polsce w latach 2001–2011

Słowa kluczowe: droga, pojazdy, śmiertelność, zdarzenia drogowe, zwierzyna

Streszczenie:

Rozwój infrastruktury drogowej, przecinanie się szlaków migracyjnych zwierząt i dróg zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia drogowego z udziałem zwierzyny. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny są źródłem wielo-milionowych strat materialnych, mogą być powodem utraty zdrowia, a nawet życia uczestników ruchu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, zmniejszenia negatywnego wpływu drogi na środowisko przyrodnicze, należy prowadzić badania i stosować odpowiednie zabezpieczenia zmniejszające prawdopodobieństwo pojawienia się zwierząt na drodze.Celem badań było przeprowadzenie analiz zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny na polskich drogach odnotowanych w latach 2001 - 2011. W badaniach analizowano zdarzenia drogowe z udziałem dużych zwierząt, tzn. z jeleniowatymi (jeleń, daniel, łoś, sarna) i z dzikami. W badanym okresie analizowano tendencję zmian liczby zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny przy uwzględnieniu li-czebności zwierzyny oraz liczby zarejestrowanych pojazdów w poszczególnych la-tach. Obliczono wskaźnik określający liczbę pojazdów przypadających na jedno zdarzenie drogowe z udziałem zwierzyny w analizowanych latach oraz łącznie w całym badanym okresie.W badanym okresie 2001 - 2011 doszło do 153 269 zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny, w tym do 151 882 kolizji, 1 387 wypadków, w których zginęło 61 osób a 1 804 zostało rannych. Wzrost liczby zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny pomiędzy początkowym a końcowym okresem badań był dwukrotny (o 109,34%). Wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych pomiędzy 2001 - 2011 wyniósł 61,99%. Wśród badanych czynników najmniejsza różnica pomiędzy po-czątkowym i końcowym okresem badań dotyczyła wielkości populacji zwierzyny i wyniosła 52,83%. Średnio w badanym okresie na jedno zdarzenie drogowe z udziałem zwierzyny przypadało 1 383 pojazdów. W badanym okresie zginęło 1,29% populacji badanej grupy zwierzyny.

Cytowanie:

Czerniak A., Tyburski Ł. 2013, vol. 10. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny w Polsce w latach 2001–2011. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (3 (Jun 2013))