Racjonalne zagospodarowanie gminy staroźreby w świetle zasad ochrony środowiska

Słowa kluczowe: wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP), warunki glebowo- przyrodnicze, ochrona środowiska, obszary o niekorzystnych warunkach (ONW)

Streszczenie:

Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie po Francji i Hiszpanii pod względem udziału gleb w użytkowaniu rolniczym i udziału użytków rolnych w całkowitej powierzchni kraju. Zróżnicowanie warunków przyrodniczych, głównie glebowych, na obszarze gmin narzuca potrzebę zmiany produkcji w kierunku wła-ściwym dla małej skali, z naciskiem na specjalizację gminy w kilku dziedzinach. Gmina Staroźreby zaliczana jest do obszarów problemowych tj. zacofanych, pery-feryjnych lub znajdujących się w depresji gospodarczej. Celem pracy było ustalenie zasad racjonalnego zagospodarowania gminy z uwzględnieniem istniejących warunków glebowych i zasad ochrony środowiska. Warunki przyrodniczo-glebowe gminy sprzyjają rolniczemu wykorzystaniu zasobów środowiskowych ze względu na: (i) ukształtowanie terenu, (ii) korzystne warunki klimatyczne, (iii) odpowiednie warunki wodne, (iv) warunki glebowe, (v) wysoką ogólną wartość WWRPP, (vi) niski stopień uprzemysłowienia. Rolnicze wykorzystanie zasobów przyrodniczych gminy będzie wiązało się ze zwiększeniem udziału wyspecjalizowanych gospodarstw wielkotowarowych (np. chów trzody chlewnej, hodowla bydła, ogrodnictwo). Najważniejsze problemy rozwoju rolnictwa wielkotowarowego w gminie wynikają z: (i) niekorzystnej struktury agrarnej, (ii) dużego udziału gleb niskiej żyzności, (iii) nadmiernego zatrudnienia w rolnictwie.

Cytowanie:

Kwiatkowska-Malina J., Petera D. 2013, vol. 10. Racjonalne zagospodarowanie gminy staroźreby w świetle zasad ochrony środowiska. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (2 (Jun 2013))