Możliwości zagospodarowania gruntów marginalnych i nieużytków gruntowych w scalaniu gruntów

Słowa kluczowe: grunty marginalne, nieużytek gruntowy, zagospodarowanie,zalesianie, użytek ekologiczny, rośliny energetyczne, prace scaleniowe

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie terminologii oraz definicji gruntów marginalnych i nieużytków gruntowych, jak również wskazanie możli-wości ich alternatywnego zagospodarowania. Należy podkreślić, że sugerowane zmiany sposobu użytkowania powinny wynikać z predestynacji danego obszaru do pełnienia określonych funkcji oraz być zgodne z zasadami zawartymi w przepisach prawa.W części badawczej na przykładzie dwóch obiektów scaleniowych zidenty-fikowano analizowane obszary i sprawdzono jak założenia do projektu scalenia odnoszą się do wyselekcjonowanych terenów w aspekcie proponowanych zmian ich dotychczasowego sposobu użytkowania.

Cytowanie:

Sajnóg N., Wójcik J. 2013, vol. 10. Możliwości zagospodarowania gruntów marginalnych i nieużytków gruntowych w scalaniu gruntów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (2 (Jun 2013))