Wykorzystanie prac scaleniowych do przebudowy struktur gruntowych obszarów górskich

Słowa kluczowe: scalenie gruntów, ekologia, struktura przestrzenna gruntów, obszary wiejskie

Streszczenie:

Karpaty są regionem posiadającym ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania zarówno środowiska przyrodniczego jak i życia gospodarczego Polski. Badania naukowe prowadzone i koordynowane przez Komitet Zagospoda-rowania Ziem Górskich PAN wskazują jednoznacznie, że uprzywilejowanymi funkcjami terenów górskich powinny być; gospodarka wodna, regeneracja sił i zdrowia ludności, ochrona walorów środowiska przyrodniczego, leśnictwo oraz rolnictwo o kierunku hodowlanym.Konieczność przebudowy struktur agrarnych, uregulowania procesów związanych z obiegiem wody i erozją wodną oraz potrzeba ochrony zasobów wod-nych i biocenoz naturalnych, możliwa dzięki wsparciu finansowemu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, będzie wymagała uformowania na analizowanym obszarze nowego modelu użytkowania oraz wprowadzenia gruntownych zmian w kierunkach rolniczego gospodarowania. Do realizacji tych zadań może być wykorzystane, pod warunkiem wprowadzenia pewnych zmian w przepisach i procedurach, scalenie gruntów jako efektywne narzędzie przebudowy struktur przestrzennych obszarów wiejskich.

Cytowanie:

Lech-Turaj B., Szłapa A. 2013, vol. 10. Wykorzystanie prac scaleniowych do przebudowy struktur gruntowych obszarów górskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (2 (Jun 2013))