Geodezyjne badanie przebiegu linii gazociągu

Słowa kluczowe: przemieszczenie, przebieg, gazociąg, osuwisko

Streszczenie:

Pomiar przebiegu linii sieci gazowej jest możliwy przy użyciu pomiarów geodezyjnych. Pozwalają one uzyskać wystarczająco dokładne wyniki dające moż-liwość monitorowania przemieszczeń gazociągu, zwłaszcza na terenach osuwi-skowych. Planując odpowiednią częstotliwość serii pomiarównależy przewidzieć na jakie wartości przemieszczenia jest narażony oraz w jakim okresie czasu. Dzięki temu specjaliści z zakresu wytrzymałości materiałów mogą obliczyć jakiej wielkości odkształcenia wytrzymać może zastosowany materiał. Daje to możliwość uzyskania przybliżonego okresu żywotności narażonego na zniszczenie gazociągu oraz podjęcie stosownych działań, zanim jego uszkodzenie stanie się faktem.Uszkodzenie każdej sieci gazociągu pociąga za sobą zagrożenie dla środowiska. Stwarza również utrudnienia w egzystencji ludności, do którejprzesył jest przerwany, zwłaszcza jeżeli tak jak w badanym przypadku jest to strategiczna sieć wysokiego ciśnienia zaopatrująca w gaz region Podhala.W publikacji omówiono wyniki pomiarów i obliczeń dla linii gazociągu wysokiego ciśnienia g DN 300 w miejscowości Borzęta, w gminie Myślenice. Ba-dany fragment gazociągu zlokalizowany jest na terenie nowopowstałego, wyraźnie widocznego osuwiska. Obiekt pomierzony został metodami klasycznymi tj. za pomocą sieci kątowo liniowej. Całość pomiarów została wykonana w nawiązaniu do punktów osnowypomierzonych metodą GPS. Punkty osnowy zostały oddalone od badanego obiektu i rozmieszczone tak, żeby ich wzajemny pomiar dał możliwość sprawdzenia stałości ich położenia.
Uzyskane wyniki pomiaru przemieszczeń wskazują jednoznacznie, że pod-czas dwukrotnego wyznaczania przemieszczenia sieci gazociągu w odstępie mie-siąca, sieć nie uległa przemieszczeniu, a zastosowana metoda dała wiarygodne wyniki. Przewiduje się powtarzanie pomiarów geodezyjnych w kolejnych okresach czasu.

Cytowanie:

Gradka R., Kotlarz P. 2013, vol. 10. Geodezyjne badanie przebiegu linii gazociągu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (2 (Jun 2013))