Strefy zalewowe rzeki Dłubnia na podstawie numerycznego modelu terenu

Słowa kluczowe: Numeryczny Model Terenu, orientacja zdjęć, strefy powodziowe

Streszczenie:

Dzięki nowoczesnej technologii możliwe jest utworzenie Numerycznego Modelu Terenu, który coraz częściej jest wykorzystywany w różnych dziedzinach nauki. Określanie terenów zalewowych na podstawie Numerycznego Modelu Te-renu daje wgląd w rzeczywistość, a przy tym jest stosunkowo szybki w realizacji. Zastosowanie Numerycznego Modelu Terenu zostało przedstawione na obszarze rzeki Dłubnia, znajdującej się pod Krakowem. Opracowanie powstało przy wyko-rzystaniu fotogrametrycznej stacji cyfrowej „Delta", w której utworzono współ-rzędne przestrzenne, a następnie wygenerowano mapę wysokościową. Trójwymia-rowe modele terenu oraz modele wody powstały w programie „Surfer 10" na podstawie wybranych współrzędnych z programu „Delta". Następnie modele od-powiednio połączono ze sobą ukazując strefę zalewową.

Cytowanie:

Piech I., Rams A. 2013, vol. 10. Strefy zalewowe rzeki Dłubnia na podstawie numerycznego modelu terenu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (2 (Jun 2013))