Wpływ mikronawadniania i nawożenia mineralnego na plonowanie wiśni oraz wybrane właściwości chemiczne gleby lekkiej

Słowa kluczowe: wiśnia, mikronawadnianie, nawożenie mineralne, plony owoców, właściwości chemiczne gleby

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań uzyskanych w doświadczeniach po-lowych, przeprowadzonych w latach 2002-2003. Oceniono w nich wpływ nawad-niania podkoronowego i nawożenia mineralnego na plonowanie wiśni oraz zawar-tość niektórych makro- i mikroelementów w glebie. Lata, w których prowadzono badania były zróżnicowane pod względem warunków opadowo-termicznych. Sezon wegetacyjny w 2002 roku charakteryzował się umiarkowaną sumą opadów oraz temperaturą powietrza, natomiast rok 2003 był wyraźnie suchy i ciepły. W latach badań plony owoców zwiększyły się pod wpływem nawadniania, średnio o 2,5 kg w przeliczeniu na jedno drzewo. Podobnie zastosowane nawożenie zwiększyło plony owoców wiśni, a największy wpływ miało nawożenie na poziomie 1NPK. Pod wpływem wyższej dawki nawożenia 2NPK, plon owoców już nie wzrastał. Zastosowane zabiegi agrotechniczne modyfikowały właściwości chemiczne gleby lekkiej. W największym stopniu dotyczyło to zawartości azotu w warstwie ornej i podornej.

Cytowanie:

Podsiadło C., Meller E. 2013, vol. 10. Wpływ mikronawadniania i nawożenia mineralnego na plonowanie wiśni oraz wybrane właściwości chemiczne gleby lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (1 (Jun 2013))