Ocena warunków termicznych w rejonie Bydgoszczy na przykładzie stacji lotni-sko Bydgoszcz-Szwederowo

Słowa kluczowe: temperatura powietrza, rejon Bydgoszczy, zmienność czasowa, zmiany klimatu

Streszczenie:

Celem badań była charakterystyka zmienności średnich dobowych, mie-sięcznych i rocznych wartości temperatury powietrza w rejonie Bydgoszczy w latach 1951-2010, na przykładzie pomiarów z reprezentatywnej stacji meteorologicznej zlokalizowanej w obrębie Lotniska Bydgoszcz-Szwederowo. Pomiary temperatury powietrza prowadzone były na wysoczyźnie, w odległości około 3,5 km od centrum miasta. W pracy zbadano wielkość zmian średniej temperatury powietrza obliczając wybrane elementy statystyki opisowej. Przeprowadzono analizę regresji i na podstawie liniowej funkcji określono kierunek zmian badanych wskaźników w czasie. Ponadto warunki termiczne panujące w Bydgoszczy poddano klasyfikacji zaproponowanej przez Lorenc [1994].
Średnia temperatura powietrza w rejonie Bydgoszczy, zwłaszcza w miesią-cach zimowych, charakteryzowała się dużą zmiennością czasową, właściwą dla umiarkowanego i przejściowego klimatu Polski. Średnią roczną temperaturę po-wietrza charakteryzował statystycznie istotny wzrost wraz z upływem czasu, na poziomie 0,17°C/10 lat. W trzydziestoleciu 1981-2010 w stosunku do poprzedniego wielolecia 1951-1980 nastąpiło zwiększenie zmienności czasowej średniej temperatury powietrza w 9 na 13 analizowanych przypadków. Miesiące mieszczące się w normie termicznej stanowiły 40,8% wszystkich analizowanych okresów miesięcznych w całym okresie badawczym 1951-2010.

Cytowanie:

Łaszyca E., Kuśmierek-Tomaszewska R. 2013, vol. 10. Ocena warunków termicznych w rejonie Bydgoszczy na przykładzie stacji lotni-sko Bydgoszcz-Szwederowo. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (1 (Jun 2013))