Ocena potrzeb i efektów deszczowania rzepaku ozimego w rejonie Bydgoszczy

Słowa kluczowe: deszczowanie, rzepak ozimy, przyrost plonu nasion, efektywność nawadniania

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki czteroletniego (2007/08-2010/11) doświad-czenia polowego z deszczowaniem rzepaku ozimego odmiany ‘Californium' prze-prowadzonego w warunkach gleby lekkiej, w stacji badawczej Mochełek Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP koło Bydgoszczy. W kolejnych latach wiosennej wegetacji rzepaku ozimego wystąpiły nie-jednakowe potrzeby nawadniania, najczęściej przypadając w maju i czerwcu. Za-stosowano średnio 102,5 mm wody, a sezonowa dawka wahała się od 55 mm w 2009 roku do 150 mm w 2008 roku. Najczęściej, w trzech latach na cztery, potrzeby deszczowania rzepaku ozimego występowały na przełomie kwietnia i maja oraz maja i czerwca.Średnio w latach badań rzepak plonował na poziomie 4,19 t.ha-1, ale w ko-lejnych latach był niestabilny, najmniejszy plon 2,99 zebrano w 2011 r., a naj-większy 5,45 t.ha-1 w 2009. Zastosowane deszczowania spowodowało zwiększenie plonu nasion średnio o 1,36 t.ha-1(29.3%). Największy przyrost plonu pod wpływem deszczowania (2,00 t.ha-1) uzyskano w 2011 r., przy zastosowaniu
130 mm dawki wody. Największą efektywność rozdeszczowania 1 mm wody (19,6 kg nasion) uzyskano w roku 2009, stosując 55 mm dawkę wody.

Cytowanie:

Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Szterk P. 2013, vol. 10. Ocena potrzeb i efektów deszczowania rzepaku ozimego w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 02 (1 (Jun 2013))