Ocena przydatności warstw tematycznych infrastruktury technicznej dla planowania przestrzennego na poziomie gminy

Słowa kluczowe: infrastruktura techniczna, planowanie przestrzenne, SIP, Sułoszowa, wskaźnik gęstości sieci

Streszczenie:

Celem opracowania jest ocena przydatności warstwy infrastruktury tech-nicznej w planowaniu przestrzennym gminy Sułoszowa. Założono, że warstwa taka umożliwi gminie dokładną analizę istniejących warunków wyposażenia w sieci uzbrojenia terenu, określenie obszarów problemowych oraz przedstawienie oferty dla potencjalnych inwestorów. W trakcie analizy zastosowania warstwy infra-struktury technicznej skupiono się na sieciach infrastruktury podziemnej i napo-wietrznej: wodnej, gazowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej. Analizy przestrzenne wykonano w oparciu o stworzone warstwy systemu informacji przestrzennej, które mogą zostać wykorzystane przez administrację na poziomie gminy w procesie zarządzania i gospodarowania przestrzenią. Warstwa uzbrojenia terenu pozwoliła również na określenie oferty inwestycyjnej gminy poprzez analizę uzbrojenia oraz istniejącej zabudowy na obszarach terenów produkcyjnych, składów i magazynów. W pracy zawarty został również wniosek o zróżnicowanie metod służących do obliczania wskaźników gęstości sieci na jednostkę obszaru.

Cytowanie:

Swolany K., Salata T. 2013, vol. 10. Ocena przydatności warstw tematycznych infrastruktury technicznej dla planowania przestrzennego na poziomie gminy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (3 (Mar 2013))