Infrastruktura sportowo-rekreacyjna warunkiem rozwoju aktywności ruchowej społeczeństwa na przykładzie województwa małopolskiego i śląskiego

Słowa kluczowe: infrastruktura sportowo-rekreacyjna, aktywność ruchowa, aktywność rekreacyjna

Streszczenie:

Rola aktywności ruchowej w życiu codziennym społeczeństwa stale wzrasta, dlatego też zasadnym jest zapewnienie niezbędnych warunków dla realizacji różnych form aktywności ruchowej przez lokalną społeczność.
Celem artykułu jest zidentyfikowanie, analiza i ocena zagospoda-rowania obszarów wybranych województw w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Zakres przestrzenny badań obejmuje obszary województwa mało-polskiego i śląskiego. Dla celów poznawczych analizę przeprowadza się, traktując każde z nich jako jednostkę badawczą.Rozmieszczenie obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na anali-zowanym obszarze nie jest równomierne. W przypadku wszystkich objętych analizą obiektów, z wyjątkiem boisk i Orlików oraz tras narciarskich, największe za-gęszczenie tego typu obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej odnotowano w województwie śląskim. Natomiast województwo małopolskie charakteryzowało się wysokim wskaźnikiem liczby tras narciarskich oraz porównywalnie wysokim do woj. śląskiego wskaźnikiem obiektów typu boiska i Orliki.
Regularna aktywność ruchowa to sposób na lepsze, i zdrowsze życie współczesnego społeczeństwa. Dla prawidłowego rozwoju wszelkich form aktyw-ności ruchowej społeczeństwa niezbędnym jest zapewnienie, odpowiednich wa-runków dla potrzeby realizacji aktywności ruchowej. Tym niewątpliwie jest ist-niejąca oraz nowopowstająca infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Dlatego też ważne jest ciągłe inwestowanie w rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, co powinno skutkować poprawą zdrowia oraz kondycji fizycznej lokalnej ludności

Cytowanie:

Chudy W. 2013, vol. 10. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna warunkiem rozwoju aktywności ruchowej społeczeństwa na przykładzie województwa małopolskiego i śląskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (3 (Mar 2013))