Zagrożenia osuwiskowe a proces planowania przestrzennego na przykładzie gminy Zakliczyn

Słowa kluczowe: osuwiska, planowanie przestrzenne, gmina Zakliczyn

Streszczenie:

W pracy przedstawiono zagrożenia osuwiskowe występujące na terenie gminy Zakliczyn położonej w województwie małopolskim w kontekście procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Dokonano przeglądu i analizy dostępnych źródeł informacji o osuwiskach wykorzystywanych dla potrzeb plano-wania przestrzennego. Szczególną uwagę poświęcono realizacji i dotychczasowym dokonaniom projektu SOPO - Systemu Osłony Przeciwosuwikowej, dzięki któ-remu powrócono do koncepcji ogólnokrajowych, powszechnych badań geotech-nicznych.Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż jednym z najpo-ważniejszych problemów planistycznych gminy Zakliczyn jest duży udział terenów osuwiskowych w ogólnej powierzchni gminy, a co za tym idzie problem wyznaczenia terenów pod inwestycje, w tym pod zabudowę. Za jeden z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania i minimalizowania szkód osu-wiskowych uznano właściwie prowadzony proces planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Cytowanie:

Różycka R. 2013, vol. 10. Zagrożenia osuwiskowe a proces planowania przestrzennego na przykładzie gminy Zakliczyn. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (3 (Mar 2013))