Problematyka zachowania tradycyjnej zabudowy wiejskiej, świadectwa tożsamości regionalnej na przykładzie Małopolski. Wybrane zagadnienia i problemy

Słowa kluczowe: sztuka ludowa, chałupa, budownictwo drewniane

Streszczenie:

Tradycyjna polska architektura drewniana zanika. Przyczyny tego zjawiska są różne, największe jednak zagrożenie spowodowane było (zanik tradycyjnej za-budowy ludowej trwa od dziesięcioleci) i jest, czynnikami o ekonomiczno-społecznym charakterze.Praca podejmuje problematykę zasad wyodrębniania regionów architekto-nicznych, charakterystycznych dla obszaru Małopolski. Autor podjął próbę synte-tycznego wyodrębnienia cech związanych z tutejszą architekturą drewnianą. Uka-zano wybrane przykłady obiektów z analizowanego obszaru, istniejące czy to w formie chronionych obiektów w muzeach na wolnym powietrzu, czy jako przykład nowego osiedla, powstałego w oparciu o tradycyjne wzory. Zarówno jedna, jak i druga forma ochrony jest bardzo cenna z punktu widzenia możliwości przekazania następnym pokoleniom tradycji budowlanych omawianego obszaru.Wnioski sformułowane na końcu dotyczą zarówno legislacji, której zasady muszą być stale doprecyzowywane, by straty pozostałych jeszcze In situ obiektów były jak najmniejsze, jak też innych, równie ważnych problemów, z których wy-mienić należy: propagowanie, badanie, inwentaryzowanie tradycyjnej, ludowej ar-chitektury drewnianej Małopolski.

Cytowanie:

Uruszczak M. 2013, vol. 10. Problematyka zachowania tradycyjnej zabudowy wiejskiej, świadectwa tożsamości regionalnej na przykładzie Małopolski. Wybrane zagadnienia i problemy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (3 (Mar 2013))