Występowanie roztoczy (Acari) w bryłkach korzeniowych wybranych gatunków sadzonek w szkółce kontenerowej Bielawy

Słowa kluczowe: szkółka kontenerowa, sadzonki z bryłką, bioindykacja, Acari, Oribatida

Streszczenie:

Celem badań było określenie liczebności i składu grupowego roztoczy (Acari) oraz składu gatunkowego mechowców (Oribatida) w bryłkach korzenio-wych sadzonek wybranych gatunków drzew - sosny zwyczajnej, świerka pospoli-tego, brzozy brodawkowatej, lipy drobnolistnej - w szkółce kontenerowej Bielawy. Badania terenowe przeprowadzono 15 listopada 2012 r. na otwartym polu produkcyjnym szkółki, z każdej bryłki pobrano po dwie próbki substratu (wraz z korzeniem) o objętości 50 cm3 każda - z górnej (A) i dolnej części (B). Roztocze wypłaszano w aparatach Tullgrena przez 7 dni i konserwowano w 70% alkoholu etylowym. Zagęszczenie roztoczy w warstwie A wahało się od 18,67 do 219,67 osobn. · 100 cm-3 substratu. Pajęczaki te znacznie liczniej występowały w kontenerach sadzonek gatunków liściastych niż iglastych. W dolnej warstwie pod-łoża sadzonek zagęszczenie było o 40% niższe niż w warstwie A. Roztocze z rzę-dów Actinedida, Mesostigmata i Oribatida stwierdzono w kontenerach wszystkich gatunków sadzonek, w obydwu warstwach substratu. Najliczniejsze były mechowce, a Acaridida i Tarsonemida występowały nielicznie. Ogółem w zbada-nych próbkach odnotowano 6 taksonów mechowców - najwięcej (5) było w sa-dzonkach świerka, a w sośnie, brzozie i lipie 1 lub 2. Wskaźnik średniej liczby gatunków s w warstwach A i B był wyższy u liściastych gatunków sadzonek. Najliczniejszym mechowcem w analizowanych kontenerach była Oppiella nova - w warstwie A zagęszczenie wynosiło od 6,67 do 215,13, a w warstwie B od 0,40 do 119,80 osobn. · 100 cm-3 podłoża. Najlepsze warunki rozwoju dla populacji Oppiella nova panowały w bryłkach korzeniowych lipy drobnolistnej, a następnie brzozy brodawkowatej. Liczne występowanie tego mechowca w bryłkach korzeniowych zbadanych sadzonek może świadczyć o dobrym stanie ektomikoryz.

Cytowanie:

Klimek A. 2013, vol. 10. Występowanie roztoczy (Acari) w bryłkach korzeniowych wybranych gatunków sadzonek w szkółce kontenerowej Bielawy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (3 (Mar 2013))