Organizacja procesu zarządzania systemem wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w skali województwa podlaskiego

Słowa kluczowe: system gospodarki odpadami medycznymi, koszt funkcjonowania systemu, wskaźnik ekonomicznej efektywności, struktura przestrzenna systemu

Streszczenie:

Modelowanie systemów gospodarki odpadami medycznymi związane jest z symulacją rzeczywistych procesów jednostkowych składających się na rozwiązania logistyczne systemów sortowania, zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów. W niniejszej pracy przedstawiono możliwość wykorzystania modelu opty-malizacyjnego systemu wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w wersji dynamicznej, który umożliwia projektowanie najkorzystniejszych pod względem ekonomicznym systemów gospodarki tego rodzaju odpadami.
W artykule opisano badania optymalizacyjne, których celem była analiza wpływu parametru opisującego stopień redukcji ilości odpadów medycznych w procesie spalania (wwp) oraz zmiany jednostkowego kosztu transportu odpadów medycznych (Kij) na wartość wskaźnika ekonomicznej efektywności (E). Badania przeprowadzono na przykładzie analizy systemu gospodarowania odpadami me-dycznymi w województwie podlaskim.Zakres badań operacyjnych wykonany w ramach studium optymalizacji zo-stał podzielony na dwa etapy obliczeń optymalizacyjnych przy założonych parame-trach technicznych i ekonomicznych systemu. W pierwszym etapie wygenerowano najniższy koszt funkcjonowania analizowanego systemu, natomiast
w drugim - ustalono wpływ parametrów wejściowych systemu, tj. stopnia redukcji ilości odpadów medycznych w procesie termicznego przekształcania odpadów oraz jednostkowego kosztu transportu odpadów na wskaźnik ekonomicznej efektywności i strukturę przestrzenną systemu.

Cytowanie:

Walery M. 2013, vol. 10. Organizacja procesu zarządzania systemem wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w skali województwa podlaskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (3 (Mar 2013))