Wstępne doświadczenia z eksploatacji zmodernizowanej małej oczyszczalni ścieków z filtrem żwirowym

Słowa kluczowe: małe oczyszczalnie ścieków, filtr żwirowy, eksploatacja oczyszczalni

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności oczyszczania oraz warunki pracy małej lokalnej oczyszczalni ścieków po jej modernizacji. Podsta-wowym kryterium przyjętym w projekcie modernizacji było zwiększenie przepu-stowości oraz efektywności usuwania zanieczyszczeń w istniejącym układzie technologicznym z grawitacyjnym przepływem ścieków przy założeniu minimalnych kosztów eksploatacji bez zużycia energii elektrycznej. Badana oczyszczalnia składa się z osadnika gnilnego z zainstalowanym w czasie modernizacji wydzielonym filtrem zapobiegającym wypływowi zawiesin z osadnika oraz filtra żwirowego do biologicznego oczyszczania. W czasie modernizacji zwiększona została powierzchnia filtra. Wykonane analizy jakości ścieków potwierdziły wysoką efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych (średnio ponad 90% dla wskaźnika BZT5 i ponad 85% dla wskaźnika ChZT) oraz zawiesin (średnio ponad 77%) w zmodernizowanej oczyszczalni.

Cytowanie:

Mucha Z., Gosek K. 2013, vol. 10. Wstępne doświadczenia z eksploatacji zmodernizowanej małej oczyszczalni ścieków z filtrem żwirowym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (3 (Mar 2013))