Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w filtrach piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem ziarnistego węgla aktywnego

Słowa kluczowe: skuteczność oczyszczania, filtr piaskowy o przepływie pionowym, węgiel aktywny

Streszczenie:

W artykule przedstawiono ocenę skuteczności oczyszczania ścieków byto-wych z zastosowaniem filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem ziarnistego węgla aktywnego. Badania efektywności usuwania związków orga-nicznych, związków azotowych oraz zawiesiny ogólnej wykonywano w warunkach zwiększającego się obciążenia hydraulicznego. Stwierdzono, że oczyszczanie ścieków bytowych w wielowarstwowym fil-trze piaskowym z dodatkiem ziarnistego węgla aktywnego zapewniło odpowiednią jakość filtratu dla obciążenia hydraulicznego wynoszącego 43 mm∙d-1 oraz 88 mm∙d-1. Ze względu na zmienne warunki panujące wewnątrz poszczególnych warstw złoża, zaobserwowano duże wahania skuteczności zmniejszenia BZT5
(6- 99%), ChZTCr (31- 90%) oraz zawiesiny ogólnej (55- 95%).Wykazano, że jednowarstwowy filtr wypełniony ziarnistym węglem ak-tywnym był najbardziej odpowiedni do stworzenia w jego wnętrzu korzystnych warunków dla rozwoju zarówno bakterii heterotroficznych, jak i bakterii nitryfi-kacyjnych. Podczas trzymiesięcznego cyklu oczyszczania ścieków bytowych średnia skuteczność zmniejszania BZT5, ChZTCr oraz zawiesiny ogólnej wyniosła od-powiednio 98%, 97% oraz 87%.

Cytowanie:

Wąsik E., Chmielowski K. 2013, vol. 10. Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w filtrach piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem ziarnistego węgla aktywnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2013, vol. 10/ 01 (3 (Mar 2013))