Rola kobiet w prowadzeniu usług agroturystycznych

Słowa kluczowe: agroturystyka, obsługa gości, czas pracy

Streszczenie:

Przeprowadzone badania ujawniły, że rola kobiet w prowadzeniu usług agroturystycznych jest znacząca. To one głównie odpowiedzialne są za obsługę tu-rystów i poświęcają im najwięcej czasu (średnio 7 godzin w okresie wakacyjno-świątecznym i 4 godziny poza sezonem). Ich rola sprowadza się m.in. do przygo-towywania posiłków, dbania o czystość wspólnych pomieszczeń oraz nawiązywania więzi interpersonalnych z przebywającymi na wypoczynku osobami. Badania pokazały, że kobiety wiejskie wykorzystują swoje uzdolnienia, talenty i umiejętności do budowania produktu agroturystycznego. Ich korzystne struktury wiekowe
i poziom wykształcenia przekładają się na wprowadzane w gospodarstwie innowa-cyjne pomysły. Wyniki analizy uwidoczniły problemy, z którymi kobiety musiały sobie radzić po uruchomieniu agroturystyki (np. z brakiem akceptacji, co do podjętej działalności ze strona męża, rodziców czy dzieci). W drobnych pracach gospo-darskich oraz przy organizacji wypoczynku turystom, kobiety wspomagają się po-mocą ze strony rodziny, a niekiedy zatrudnionych pracowników.

Cytowanie:

Cichowska J. 2012, vol. 9. Rola kobiet w prowadzeniu usług agroturystycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (4 (Dec 2012))