Analiza przemian zachodzących w złożu czynnego składowiska odpadów

Słowa kluczowe: odpady komunalne, składowisko odpadów, gaz wyspiskowy

Streszczenie:

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z procesami roz-kładu bioodpadów deponowanych na gminnym składowisku. Uzyskane w repre-zentatywnym punkcie wyniki badania składu gazu wysypiskowego w latach 2004 - 2008 podczas eksploatacji składowiska poddano analizie, z uwzględnieniem para-metrów jakościowo - ilościowych składowanych odpadów, okresu ich deponowa-nia oraz warunków eksploatacji składowiska. Szczególną uwagę zwrócono na 30 % udział odpadów ulegających biodegradacji przy jednoczesnym rozwoju procesów tlenowych zachodzących w złożu odpadów. Skład gazu wykazał przewagę procesów aerobowych przy zawartości tlenu w granicach 4,9 - 9,7 % nad procesami anaerobowymi przy spadającej zawartości metanu do 2,3 % i 0 % zawartości dwutlenku węgla. Artykuł zakończono wnioskami wskazującymi głównie na nie-dostateczne zagęszczenie deponowanych odpadów, co w rezultacie powodowało łatwy dostęp tlenu do złoża odpadów.

Cytowanie:

Przydatek G. 2012, vol. 9. Analiza przemian zachodzących w złożu czynnego składowiska odpadów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (4 (Dec 2012))