Charakterystyka osadów dennych zbiornika Dobromierz

Słowa kluczowe: eutrofizacja, osady denne

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań osadów dennych zbiornika Dobro-mierz. Zbiornik ten został oddany do eksploatacji w 1986 r., jest użytkowany jako zbiornik wody pitnej, pełni funkcję przeciwpowodziową. Zbiornik usytuowany jest w północnej części zlewni, w przełomowym odcinku rzeki Strzegomki, w 62 km jej biegu.
W próbach osadów dennych oznaczono: azotany, azotyny, azot amonowy, azot organiczny, fosforany, fosfor ogólny. Wykonano również analizy mikrobiolo-giczne pobranych osadów. Założono hodowle bakterii nitryfikacyjnych i denitryfi-kacyjnych. Przeprowadzono analizę osadów w mikroskopie elektronowym. Wyko-nano serię zdjęć osadów. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że swoim uziarnieniem osady odpowiadają glinom pylastym i glinom pylastym zwięzłym. W składzie mi-neralogicznym dominują krzemiany i glinokrzemiany - osady denne zbiornika Dobromierz można zaliczyć do typu krzemianowego. W osadach zachodzi proces denitryfikacji. Stwierdzono wielokrotnie wyższe stężenie fosforanów w osadach dennych w porównaniu ze stężeniami w wodzie przydennej. Różnica stężeń powo-duje przechodzenie fosforanów z osadów do wód naddennych. Proces w czasie, gdy prowadzono badania nie powodował przyśpieszenia tempa eutrofizacji zbiornika.

Cytowanie:

Dąbrowska J., Lejcuś K. 2012, vol. 9. Charakterystyka osadów dennych zbiornika Dobromierz. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (4 (Dec 2012))