Charakterystyka wybranych właściwości superabsorbentów

Słowa kluczowe: superabsorbenty, absorpcja

Streszczenie:

W pracy przedstawiono badania podstawowych właściwości wybranych su-perabsorbentów. Głównym celem było określenie realnej wielkości absorpcji. Jest to niezwykle istotne dla prawidłowego dobrania dawki superabsorbentu, która daje oczekiwany wzrost plonów i jednocześnie jest opłacalna. Określono wpływ uziar-nienia, rodzaju superabsorbentu, temperatury oraz obecności jonów w wodzie na wielkość i przebieg procesu absorpcji celem uzupełnienia informacji, które podają producenci oraz autorzy prac naukowych. Szerokie spektrum zastosowania supe-rabsorbentów powoduje, że nie ma dokładnych danych dotyczących i ich właści-wości dla poszczególnych zastosowań. Dla badanych absorbentów Aquasorb (3005 KS, KM i KL) uzyskano naj-lepsze efekty absorpcji dla uziarnienia średniego, a nie drobnego jak podaje produ-cent, ze względu na tworzenie się grudek uniemożliwiających szybkie pęcznienie drobnych cząstek - część cząstek uwięziona wewnątrz grudki w ograniczony sposób brała udział w procesie absorpcji. Badania przeprowadzone w wodzie demineralizowanej dla absorbentów o podobnym uziarnieniu, ale innym składzie chemicznym - Aquaterra i Aquasorb 3005 KM wykazały, że Aquaterra ma mniejszą zdolność absorpcji w porównaniu
z Aquasorb 3005 KM. Uzyskane wartości są zgodne z informacjami podawanymi przez producentów.
Potwierdzono, że niektóre jony mogą znacznie redukować chłonność supe-rabsorbentów. Badania przeprowadzono w 1% roztworze nawozu Florovit (wpływ jonów jednowartościowych) oraz w wodzie wodociągowej (wpływ jonów dwu i trójwartościowych). Wpływ temperatury na wielkość absorpcji jest zauważalny jedynie w początkowej fazie badania.Badania przeprowadzono w ramach projektu „Geokompozyty sorbujące wodę innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin", prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cytowanie:

Dąbrowska J., Lejcuś K. 2012, vol. 9. Charakterystyka wybranych właściwości superabsorbentów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (4 (Dec 2012))