Oddziaływanie stopnia wodnego brzeg dolny na populację i kondycję zdrowotną ryb, na przykładzie zachorwalności na czerniaczkę pasożytniczą

Słowa kluczowe: zbiornik wodny, ryby, choroby ryb, przywry

Streszczenie:

Celem niniejszej pracy jest opis zmian wywołanych w ekosystemie wodnym na skutek ingerencji człowieka poprzez wybudowanie stopnia wodnego piętrzącego wodę. Elementem badawczym pracy było określenie różnic w ilości ryb na sta-nowisku górnym i dolnym zbiornika Brzeg Dolny zaatakowanych przez czerniaczkę pasożytniczą. Ogólna ocena składu gatunkowego ryb w zbiorniku wodnym i poniżej stopnia w Brzegu Dolnym pozwoliła na przeprowadzenie analizy ilościowej ryb występujących w Odrze. Na rozpatrywanym odcinku cieku, najwięcej ryb zaliczono do rodziny karpiowatych tj. 89% w stosunku do całej populacji. W trakcie prowadzonych badań określono ogólną kondycję zdrowotną ryb na stanowisku dolnym i górnym. Szczególną uwagę poświęcono zmianom parazytologicznym tj. zmianom powłokowym ryb wywołanych przez przywrę
(Posthodiplostomum cuticola). Wstępna analiza badań i oraz przegląd danych lite-raturowych wykazują na zróżnicowany charakter ekosystemu rzecznego powyżej i poniżej stopnia w Brzegu Dolnym. Stopień ten stanowi przeszkodę w rzece, która tworzy dwa oddzielne środowiska dla bytowania ryb. Stopień wodny w Brzegu Dolnym wpływa na liczebność populacji ryb poniżej i powyżej stopnia wodnego oraz wystepowanie osobników porażonych czerniaczką pasożytniczą. Przejście fali wezbraniowej przyczyniło się do migracji osobników (w tym zatakowanych czer-niaczką) w dół rzeki.

Cytowanie:

Nowak Ł., Malczewska B., Jawecki B. 2012, vol. 9. Oddziaływanie stopnia wodnego brzeg dolny na populację i kondycję zdrowotną ryb, na przykładzie zachorwalności na czerniaczkę pasożytniczą. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012, vol. 9/ 03 (4 (Dec 2012))