Wykorzystanie danych przestrzennych w modelowaniu i wizualizacji obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: dane przestrzenne, modelowanie 3D, wizualizacja.

Streszczenie:

Artykuł opisuje wyniki badań nad możliwością zastosowania danych prze-strzennych dostępnych w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla potrzeb modelowania i wizualizacji obszarów wiejskich, jak również procedurę postępowania począwszy od analizy dostępnych danych przestrzennych, poprzez ich pozyskanie, weryfikację i procedurę przetwarzania na potrzeby modelowania i wizualizacji.

Cytowanie:

Mitka B., Szelest P. 2012. Wykorzystanie danych przestrzennych w modelowaniu i wizualizacji obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/ 02 (2 (Jun 2012))